Dokumenty w kredycie hipotecznym - NOTUS Finanse

603 804 805

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest niezwykle ważna dla przyszłego kredytobiorcy. Jednak nie tylko dla niego. Również bank musi dobrze przemyśleć i rozważyć możliwość pożyczenia danemu klientowi dużej sumy pieniędzy.

W związku z ryzykiem, które w tym względzie ponosi, przeprowadza proces weryfikacji ubiegającego się o kredyt bardzo wnikliwie i rzetelnie. Niezbędna jest do tego analiza szeregu dokumentów przedkładanych przez potencjalnego kredytobiorcę. By uniknąć zaskoczenia i niepotrzebnych stresów warto zapoznać się z nimi jeszcze przed wizytą w banku.

Niektóre kredyty możemy dostać w ciągu kilkunastu minut. Czas uzyskania kredytu hipotecznego jest jednak znacznie dłuższy, a kryteria jego przyznawania dużo bardziej restrykcyjne niż przy kredycie gotówkowym. Ubiegając się kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu przede wszystkim musimy złożyć wniosek kredytowy. Należy dołączyć do niego szereg ważnych dokumentów. Ich rodzaj oraz ilość będą różniły się w zależności od banku, do którego się udamy. Jednak w każdym będziemy musieli przedstawić dokumenty zaświadczające osiągane dochody oraz podstawowe dokumenty dotyczące nieruchomości. Dokumenty konieczne do ubiegania się o kredyt mieszkaniowy można podzielić na cztery grupy: identyfikujące kredytobiorcę, dotyczące osiąganych dochodów, nieruchomości oraz innych zobowiązań finansowych.

Dokumenty identyfikujące kredytobiorcę

Potwierdzają one tożsamość kredytobiorcy oraz pod pewnymi względami informują bank o jego sytuacji rodzinnej. Do takich dokumentów należą:

 • dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa);
 • w przypadku intercyzy - umowa w formie aktu notarialnego stwierdzającą rozdzielność majątkową;
 • w przypadku separacji czy rozwodu małżonków - prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające taki stan rzeczy;

Dokumenty dotyczące osiąganych dochodów

a) W przypadku umowy o pracę konieczne jest wypełnienie przez zakład pracy bankowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu. Często dodatkowo należy dołączyć wyciąg z konta osobistego za 3 ostatnie miesiące, gdzie widoczny jest wpływ wynagrodzenia. Niektóre banki poza wymienionymi dokumentami zobowiązują kredytobiorcę do dostarczenia np. wyciągu z karty kredytowej, rocznego zeznania podatkowego czy świadectwa pracy. Jest to uzależnione od indywidualnych procedur i wymagań konkretnego banku.

b) Gdy dochody kredytobiorcy osiągane są z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bank wymaga od kredytobiorcy nieco innych dokumentów. Są nimi:

 • decyzja o nadaniu numeru REGON oraz NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź też inny dokument, który poświadcza fakt prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
 • deklaracje PIT za ubiegły rok.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny musi dostarczyć bankowi dokumenty, które umożliwiają ustalenie dochodu w roku bieżącym. Różnią się one w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, mają obowiązek przedstawienia bankowi podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są dostarczyć do banku oświadczenia o wysokości dochodów w roku bieżącym oraz ewidencji przychodów pokazującej uzyskane w roku bieżącym przychody. Dodatkowo niektóre banki wymagają dołączenia wyciągu z rachunku bieżącego firmy.
 • Ci, którzy prowadząc działalność rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadzie karty podatkowej, muszą dostarczyć bankowi aktualną decyzję Urzędu Skarbowego określającą wysokość podatku w formie karty podatkowej.

c) W sytuacji, gdy dochody kredytobiorcy uzyskiwane są z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, bank wymaga dodatkowo przedstawienia kopii umów z ostatnich 12 miesięcy wraz z rachunkami oraz deklaracji podatkowej PIT, co najmniej za ostatni rok. Niekiedy konieczne jest także dołączenie wyciągu z rachunku bankowego.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty te są niezwykle ważne, gdyż dotyczą bezpośrednio przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia kredytu. Będą one inne przy nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym, a inne, gdy na rynku wtórnym.

a) W przypadku rynku pierwotnego podstawowymi dokumentami są:

 • umowa przedwstępna z deweloperem;
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja;
 • wypis z ewidencji rejestru gruntów, dotyczący działki, na której prowadzona jest inwestycja;
 • dokumenty dotyczące samego dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (odpis KRS);
 • prawomocna decyzja o pozwolenie na budowę;
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona;
 • promesa z banku o bezobciążeniowym zwolnieniu hipoteki;
 • kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera (gdy nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowniczym).

b) W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym do wniosku kredytowego należy dołączyć:

 • umowę przedwstępną nabycia nieruchomości;
 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania lub domu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie praw do nieruchomości przez zbywcę;
 • w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej, należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych

W sytuacji, gdy posiadamy stałe zobowiązania finansowe np. z tytułu innego kredytu, który wciąż spłacamy lub spłaciliśmy niedawno, bank wymagać będzie od nas przedłożenia kopii umów, dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty takiego zobowiązania. Dotyczy to także posiadanych kart kredytowych oraz limitów odnawialnych w rachunku bieżącym.