Fundusze ze środków Unii Europejskiej Perspektywa 2014 - 2020 - NOTUS Finanse

603 804 805

Zainteresowanym podmiotom proponujemy współpracę przy pozyskaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich. Oferujemy wsparcie przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 zapewniła Polsce środki w wysokości 82,5 mld euro. Kwota ta jest dostępna poprzez sześć programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych. Dodatkowo projekty realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wsparcie z funduszy unijnych można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Istotnym celem strategii wykorzystania środków z Funduszy Europejskich jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym przedsiębiorstw z sektora MŚP. W obecnej perspektywie finansowej środki na ten cel będą adresowane do beneficjentów przede wszystkim poprzez Programy Regionalne. W związku z tym samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich funduszy. W latach 2007-2013 ok. 25 % wszystkich środków było wdrażanych w ramach Programów Regionalnych. W nowej perspektywie programowej będzie to niemal 40%.