Słownik (inwestycje) - NOTUS Finanse

603 804 805

Pomnażanie kapitału jest sztuką. Rolą Twojego dedykowanego doradcy finansowego jest nie tylko pomoc w wyborze optymalnej oferty dla Ciebie; kluczową kwestią jest profesjonalna i rzetelna pomoc w zarządzaniu Twoimi pieniędzmi.

 

A-B-C-D-E-F

Akcja

papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Akcjonariusz ma prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) oraz bierne prawo wyborcze do organów spółki w której posiada udziały. Wyróżniamy akcje : zwykłe, uprzywilejowane, imienne, na okaziciela.

Akcja imienna

akcja, która może być zbywana tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela, często także za zgodą zarządu spółki. Zarząd spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, w której zawarte są : imię i nazwisko (firma) oraz adres posiadacza takiej akcji.

Akcja na okaziciela

akcja nie zawiera danych osobowych akcjonariusza, jej zbywalność nie może zostać ograniczona a transakcja sprzedaży nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy prawnej.

Akcjonariusz

współwłaściciel spółki akcyjnej, posiadacz akcji spółki.

Aktywa netto funduszu

wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu.

Asset Management

z ang. - zarządzanie aktywami.

Bessa

termin oznaczający długotrwały spadek kursów papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Bessa zwana jest również rynkiem "niedźwiedzia".

Bon skarbowy

krótkoterminowy papier wartościowy (do 1 roku) emitowany przez Skarb Państwa, w którym zobowiązuje się on do jego wykupu po cenie nominalnej w określonym z góry terminie.

Cykl koniunkturalny

zjawisko cyklicznych zmian aktywności gospodarczej (mierzonej PKB).

Deflacja

obniżka ogólnego poziomu cen dóbr i usług. 

Derywaty

inaczej instrumenty pochodne. Ich cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych (np. notowań akcji spółek).

Dywidenda

dochód wypłacany z rocznego zysku przez spółkę jej akcjonariuszom.

Emisja

wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych.

Emitent

podmiot dokonujący emisji.

Fundusz akcji

fundusz inwestycyjny, którego portfel aktywów składa się w większości z akcji. W czasie hossy osiągają ponadprzeciętne zyski, w czasie bessy z reguły generują duże straty - uważane są za najbardziej ryzykowne spośród funduszy inwestycyjnych.

Fundusz papierów dłużnych

inaczej fundusz obligacji. Swoje aktywa inwestuje głównie w różnego rodzaju obligacje Skarbu Państwa, obligacje komunalne, w niewielkim stopniu także w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w akcje. Zaliczany jest do rodziny funduszy bezpiecznych.

Fundusz rynku pieniężnego

fundusze inwestuje swoje aktywa w bezpieczne, krótkoterminowe papiery wartościowe takie jak : bony skarbowe, obligacje mające do wygaśnięcia nie więcej niż rok, bony komercyjne przedsiębiorstw i lokaty na rynku międzybankowm. Uważany za najbardziej bezpieczny typ funduszu.

Fundusz stabilnego wzrostu

aktywa funduszu inwestowane są głównie w obligacje i bony skarbowe, nieznaczna część (średnio do ok. 30 % aktywów) lokowana jest w akcjach. Celem zarządzającego takim funduszem jest zapewnienie regularności uzyskiwanych dochodów.