Nasze zasady etyczne - Notus - Doradcy Finansowi

603 804 805

+48 667 808 808

Działamy etycznie

Wartości i ideały etyczne, w szczególności te związane z relacjami z klientami i partnerami biznesowymi są podstawą działania Notus Doradcy Finansowi. Jako firma aktywnie uczestniczymy w pracach mających na celu budowanie przejrzystości działania naszej branży.
Stosujemy się do standardów etycznych, które wypracowaliśmy, jako członkowie dwóch organizacji branżowych: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Związku Firma Doradztwa Finansowego. Każda z tych instytucji branżowych wypracowała kodeksy etyczne, pod którymi się podpisujemy i wdrażamy ich poszczególne zasady w naszej codziennej działalności biznesowej.

Zasady dobrych praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF)

Jako członek KPF stosujemy się do „Zasad Dobrych Praktyk” opracowanych przez tą instytucję. Kodeks postępowania KPF, to zbiór norm postępowania, opartych na ogólnych regułach moralnych i zgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowanie przez nas Zasad Dobrych Praktyk weryfikuje coroczny audyt etyczny przeprowadzany przez KPF.

Zasady wskazują m.in., że firmy pośrednictwa powinny działać zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, a także o podstawowych obowiązkach pośredników związanych z obsługą i informowaniem klientów oraz o konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego, uczciwej współpracy i konkurencji z innymi firmami.

Pełna treść dokumentu: Zasady dobrych praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (PDF - 0,8 MB)

 

Kanon dobrych Praktyk Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF)

Wspólnie z innymi firmami członkowskim, na polu Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) wypracowaliśmy reguły przejrzystego funkcjonowania firm doradztwa finansowego na rynku finansowym.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego prezentuje podstawowe normy etyczne przyświecające podmiotom finansowym, a wszystkie zasady Kanonu stanowią integralną, wzajemnie uzupełniającą się całość. W Kanonie zawarto 15 najważniejszych zasad, do których maja stosować się firmy członkowskie ZFDF i wdrażać je w codziennych działaniach biznesowych, szczególnie tych skierowanych do Klientów.

Pełna treść dokumentu: Kanon dobrych Praktyk Związku Firm Doradztwa Finansowego (PDF - 0,04 MB)

 

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych (ZFDF)

Jako członek Związku Firm Doradztwa Finansowego wspólnie z innymi firmami doradztwa finansowego oraz Związkiem Banków Polskich uczestniczyliśmy w pracach nad tzw. „Rekomendacją dobrych praktyk dla Doradców kredytowych” w ramach sprzedaży kredytów hipotecznych. Rekomendacja weszła w życie 1 września 2014 roku.

Rekomendacja jest szczególnie ważna dla dwóch jej kluczowych podmiotów. Z jednej strony pokazuje, jakie prawa ma klient firm doradztwa finansowego. Z drugiej strony, dokument jest wyznacznikiem dla samych doradców finansowych, bowiem wskazuje zasady działania wobec klientów i podmiotów rynku finansowego.

Pełna treść dokumentu: Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych (PDF - 0,3 MB)