Reklamacje - NOTUS Finanse

603 804 805

Regulamin reklamacji NOTUS Finanse Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zwany dalej Regulaminem określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych przez Klientów do NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 76.
 2. Regulamin stosuje się w powiazaniu z regulaminami właściwymi dla danego produktu lub usługi.
 3. Szczegółowe informacje dla Klientów o trybie składania i rozpatrywania Reklamacji opisane są w Regulaminie składania reklamacji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.notusfinanse.pl oraz w każdej Placówce NOTUS Finanse.

§ 2.

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

  NOTUS Finanse NOTUS Finanse S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-517), ul. Marszałkowska 76, podmiotem wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324689, NIP 5252286547 o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 500.000,00 złotych
  Placówki – jednostki organizacyjne NOTUS Finanse S.A., dedykowane do bezpośredniej obsługi klienta, w której NOTUS Finanse świadczy swoje usługi,
  Pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z NOTUS Finanse oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą będąca agentem NOTUS Finanse, która wykonuje określone powierzone zadania przez NOTUS Finanse. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, przez Pracownika należy rozumieć również każdą osobę, która zobowiązała się do stosowania regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych NOTUS Finanse, wykonująca określone powierzone zadania,

  Regulamin – niniejszy Regulamin;

  Reklamacja – wystąpienie skierowane do NOTUS Finanse przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez NOTUS Finanse.

 2. Pozostałe pojęcia występujące w Regulaminie maja znaczenie tożsame ze zdefiniowanymi w regulaminach właściwych dla danego produktu lub usługi.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a regulaminem właściwym dla danego produktu lub usługi przyjmuje się postanowienia regulaminu właściwego dla danego produktu lub usługi.

ROZDZIAŁ II OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI

§ 3.

 1. Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:
  • w dowolnej Placówce NOTUS Finanse w godzinach jej pracy, w osobistym kontakcie z Pracownikiem NOTUS Finanse (adresy Placówek dostępne pod adresem: www.notusfinanse.pl
  • przesyłając list na adres NOTUS Finanse, ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa,
  • dzwoniąc pod numery telefonów Infolinii:
   • dla dzwoniących z kraju: 801 808 808
   • dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych: +48 667 808 808,
  • dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00. Opłaty za połączenie z Infolinią z telefonów stacjonarnych i komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci.
  • poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Na życzenie Klienta każdy Pracownik NOTUS Finanse ma obowiązek wręczyć lub przesłać Klientowi treść Regulaminu składania reklamacji.
 3. NOTUS Finanse przekazuje Klientowi potwierdzenie złożenia Reklamacji w formie właściwej dla formy jej złożenia.
 4. Reklamacje powinny zawierać:
  1. imię, nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. numer telefonu, podpis;
  4. wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia budzące zastrzeżenia;
  5. oczekiwania i żądania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji;
  6. zgodę/brak zgody na przesłanie klientowi odpowiedzi na Reklamację drogą elektroniczną.
 5. Klient przed połączeniem telefonicznym z Pracownikiem NOTUS Finanse powinien wyrazić zgodę na nagranie rozmowy prowadzonej za pośrednictwem Infolinii. Nie wyrażenie zgody na nagranie uniemożliwia złożenie reklamacji w tej formie a Pracownik NOTUS Finanse ma obowiązek poinformowania Klienta o innych formach złożenia reklamacji.
 6. Nagrania, o których mowa w ust. 5 powyżej są niejawne i mogą być wykorzystane wyłącznie w celach dowodowych.
 7. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.

ROZDZIAŁ III ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

§ 4.

 1. NOTUS Finanse niezwłocznie rozpatruje złożoną Reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia Reklamacji przez Klienta.
 2. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych NOTUS Finanse, lub gdy zaistnieje konieczność:
  • uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich;
  • uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów;
  • dokonania weryfikacji lub pozyskania danych z systemu informatycznego NOTUS Finanse;
  • przekazania Reklamacji do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem, albo
  • wystąpienia określonego zdarzenia związanego z Reklamacją Klienta w czasie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji (np. emisja określonego rodzaju papierów wartościowych);

   dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Reklamacji.
 3. Klient jest informowany przed upływem 14 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Reklamacji i przewidywanego terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji oraz o okolicznościach, które maja zostać ustalone w wydłużonym terminie.
 4. Jeżeli rozpatrzenie Reklamacji uzależnione jest od wydania decyzji, orzeczenia, wyroku lub innej formy zakończenia postepowania przez organ administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości i postepowanie to nie zostanie zakończone w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, wówczas postępowanie reklamacyjne zostanie zamknięte przez NOTUS Finanse. NOTUS Finanse wznowi postepowanie reklamacyjne po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zakończenie postepowania przez organ administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości.
 5. Osoba odpowiadająca na Reklamację może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych informacji w formie pisemnej lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia Reklamacji.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają terminom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ IV SPOSOBY UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA REKLAMACJE

§ 5.

 1. Odpowiedź na Reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że klient złoży inną dyspozycję.
 2. Odpowiedz na Reklamację zawiera:
  • uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
  • wyczerpującą informację na temat stanowiska NOTUS Finanse w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  • określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 3. W przypadku nie uwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji klienta treść odpowiedzi na Reklamację, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
  • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Reklamację oraz sposobie wniesienia odwołania;
  • skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów;
  • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpatrzenia sprawy.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA REGULAMINU REKLAMACJI

§ 6.

 1. NOTUS Finanse udostępnia informacje o zmianie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.notusfinanse.pl.

ROZDZIAŁ V INNE POSTANOWIENIA

§ 7.

 1. Wszystkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem Reklamacji dokonywane są w języku polskim.
 2. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji lub rozpatrzenia Reklamacji niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może zwrócić się do NOTUS Finanse o ponowne rozpatrzenie Reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamacje.
 3. W przypadku sporu powstałego miedzy Klientem a NOTUS Finanse strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej.
 4. W przypadku niemożności uzyskania polubownego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 2 Klient ma prawo:
  • zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta);
  • złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego;
  • złożyć sprawę do pozasądowego rozstrzygania sporów (organami właściwymi do rozstrzygania sporów są Bankowy Arbitraż Konsumencki, Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego).
  • wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
 5. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej mogą być również rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapewniamy, że wszystkie Państwa reklamacje, skargi i opinie są rozpatrywane z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.