Banki ciągle zaostrzają kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych, ale w coraz mniejszym stopniu - NOTUS Finanse

603 804 805

Banki w II kwartale bieżącego roku już ósmy kwartał z rzędu zaostrzały kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych, tak wynika z przedstawionego przez Narodowy Bank Polski opracowania „Sytuacja na rynku kredytowym, III kw. 2012 r.”.

Dodatkowo, jak wynika z ankiety, również w III kwartale br. sektor bankowy planuje dalej zaostrzać wymogi wobec kredytobiorców. Skala zaostrzenia polityki w okresie kwiecień-czerwiec była jednak najmniejsza od III kw. ubiegłego roku, a ta spodziewana w okresie lipiec-wrzesień jest również najniższa od tego samego okresu.
   
Raport NBP powstaje na bazie ankiety skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych 29 banków, które to mają łącznie aż 83% udział w całym portfelu należności od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Badanie ankietowe przeprowadzane jest raz na kwartał, a obecne dokonane zostało na przełomie czerwca i lipca.
  
Sytuacja w II kw.

W II kw. bieżącego roku odsetek netto banków, które to zaostrzyły swoją politykę kredytową w zakresie kredytów mieszkaniowych wyniósł 13,0% i był najniższy od III kw. 2011 r., kiedy to był równy 12,6%. To wynik znacznie lepszy niż w poprzednich dwóch kwartałach, jako że w I kw. bieżącego roku było to 85,3%, a w IV kw. 2011 r. 46,0%. Banki zwiększyły swoje wymagania względem: wymaganych zabezpieczeń, wymaganego udziału własnego kredytobiorcy w inwestycji oraz w pozycji inne warunki, ale też zdecydowały się na obniżenie: marż kredytowych, marż kredytowych dla kredytów obarczonych większym ryzykiem oraz pozaodsetkowych kosztów kredytu. Marże kredytowe i pozaodsetkowe koszty kredytu zostały obniżone po raz pierwszy od III kw. 2011 r., a marże kredytowe dla kredytów obarczonych większym ryzykiem poszły w dół po raz pierwszy od II kw. tego samego roku. Tak jak w poprzednim kwartale banki nie zadecydowały się jednak na żadne ruchy po stronie maksymalnego okresu kredytowania.

Główną przyczyną zaostrzenia polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych w II kw. br. (19,2% odpowiedzi netto) były inne warunki niż te uwzględnione w ankiecie, a do których to jak podaje NBP banki zaliczyły kwestie aktualizacji modeli oceny ryzyka kredytowego. Po równo 11,3% wpływ na takie, a nie inne podejście banków miały też kwestie: bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej banków oraz zmiany udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Skalę powyższego zjawiska zmniejszała jednak odczuwana przez banki presja konkurencyjna oraz obserwowany przez nie wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Jeśli chodzi o ten ostatni, to jego wzrost zauważyło 24,6% instytucji netto, choć przez wcześniejsze trzy kwartały notowany był przez nie jego spadek.

Prognoza na III kw.

W III kw. odsetek netto banków spodziewających się zaostrzenia polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych wynosi 22,0% i również jest najmniejszy od III kw. 2011 r., kiedy to był równy 19,2%. W poprzednich trzech kwartałach było to odpowiednio: 22,9% (II kw. 2012 r.), 86,2% (I kw. 2012 r.) oraz 59,5% (IV kw. 2011 r.). Banki po raz pierwszy od III kw. 2011 r. pozytywnie oceniają też (30,2% netto instytucji) możliwą zmianę popytu na kredyty mieszkaniowe tzn. spodziewają się one jego wzrostu.