Bogaci biorą coraz wyższe kredyty walutowe - NOTUS Finanse

603 804 805

Dużo zarabiasz, dużo pożyczasz… w walucie obcej. Chociaż kredyty we franku szwajcarskim i euro są oferowane przez nieliczne banki, a kryteria ich udzielania mocno zaostrzone, to nadal mogą pozwolić sobie na nie najbogatsi Polacy. Jak się okazuje, jeśli decydują się oni na kredyt walutowy,

to pożyczają ponadprzeciętne kwoty, znacznie powyżej średniej wartości kredytu złotowego.

Kredyty walutowe nie są już dominującym graczem na rynku kredytów mieszkaniowych. Komisja Nadzoru Finansowego poprzez swoje Rekomendacje skutecznie ograniczyła akcję kredytową w walutach obcych. Od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek udziału kredytów walutowych i tak np. w 2009 roku stanowiły one 27 procent wszystkich udzielanych kredytów, a w I kwartale 2012 roku udział tego typu kredytów spadł do poziomu 15,80 procent. Należy oczywiście podkreślić, że ograniczenie dostępności kredytów w walutach obcych w ostatnich miesiącach spowodowane jest nie tylko zmianami w regulacjach, ale także ogólną sytuacją na europejskich rynkach finansowych.

Dla przypomnienia, warto odnotować, że zgodnie z ostatnią Rekomendacją SII KNF dla kredytów w walutach obcych suma obciążeń kredytowych kredytobiorcy nie może przekroczyć 42 procent. Dla porównania przy zaciąganiu kredytu w naszej rodzimej walucie pułap ten jest znacznie wyższy i wynosi 50 procent lub 65 procent w przypadku osób zarabiających powyżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W praktyce oznacza to, że o kredyt walutowy mogą ubiegać się osoby najlepiej zarabiające.


Duże kredyty walutowe


W ostatnim czasie znacząco wzrosła średnia kwota kredytu z uwzględnieniem podziału na wnioskowane waluty. W przypadku kredytu w walutach obcych w I kwartale tego roku wartość ta wyniosła 361 471 złotych, natomiast dla kredytów złotowych średnia wartość to 187 865 złotych. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza to wzrost o 2,23 procent dla kredytów w walutach obcych i 0,32 procent dla kredytów złotowych. Znaczenie ciekawsze dane pokazują jednak porównania z rokiem 2009. W przypadku kredytów w naszej rodzimej walucie wzrost średniej kwoty kredytu wyniósł tylko 1,30 procent, jednak dla kredytów denominowanych średnia kwota wzrosła aż o 16,56 procent.

Dane dotyczące średniej kwoty kredytu zdają się potwierdzać przypuszczenia, że o kredyt w walucie obcej będą mogli ubiegać się tylko klienci z ponadprzeciętnym dochodami. Osoby o wysokich dochodach z reguły zaciągają także ponadprzeciętne kredyty, o wartości często kilkuset tysięcy złotych. Praktyczne wyeliminowanie z rynku kredytów walutowych osób z niewielkimi dochodami i pozostawienie takich kredytów klientom najlepiej zarabiającym spowodowało dosyć znaczący wzrost średniej kwoty kredytu walutowego. Jednocześnie, mimo iż średnia kwota dla walut rośnie, a dla kredytów złotowych pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie oznacza to i potwierdza, że udział kredytów walutowych jest malejący. Wzrost średniej kwoty kredytu walutowego nie znalazł aż tak dużego odzwierciedlenia w średniej kwocie kredytu dla całego rynku. W porównaniu z rokiem 2009 średnia kwota średnia kwota kredytu wyliczona dla wszystkich walut wzrosła o nieco ponad 3 procent, z poziomu 202 448 złotych w roku 2009 do 209 348 w I kwartale 2012 roku.

Okres Średni
kredyt
Średni
kredyt
w
złotych
Średni
kredyt
w
walucie
obcej
Udział
kredytów
w złotych
Udział
kredytów
w
walutach
obcych
2009 202 448 185 460 310 061 73,00% 27,00%
2010 205 954 179 651 331 787 75,00% 25,00%
I kw. 2011 208 381 187 269 353 529 80,55% 19,45%
II kw. 2011 208 863 187 115 351 086 78,36% 21,64%
III kw. 2011 209 114 187 056 353 343 78,36% 21,64%
IV kw. 2011 207 571 184 771 352 576 77,04% 22,96%
I kw. 2012 209 348 187 865 361 417 84,20% 15,80%


Źródło: ZBP, obliczenia własne DK Notus