Jak waloryzowane są nasze składki w ZUS? 2012-02-16 [Dom Kredytowy NOTUS S.A.]

Kwotowa, a nie jak dotychczas wskaźnikowa waloryzacja emerytur ma obowiązywać jedynie w tym roku. W 2013 r. sposób waloryzacji wróci do swojej pierwotnej formy. Pomimo tego te tymczasowe założenia budzą wiele kontrowersji i są szeroko dyskutowane.

Cieszą się z nich emeryci mający najniższe świadczenia, bo dla nich ta tymczasowa zmiana jest korzystna. Natomiast krytykują je Ci, którzy otrzymują z ZUS wyraźnie większe środki finansowe. Do dyskusji włączył się również Prezydent, który nowelę ustawy wprowadzającej ten sposób waloryzacji w 2012 r. podpisał, ale jednocześnie zdecydował się też na skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

W całym tym zamieszaniu należy pamiętać jednak o tym, że powyższy zmieniony w br. sposób waloryzacji odnosi się tylko i wyłącznie do przyznanych już świadczeń. Nie ma on więc zastosowania do rocznej waloryzacji składek ewidencjonowanych w ZUS na kontach emerytalnych, która to w 2012 r. pozostaje nadal wskaźnikową. Nie dotyczy on także rocznej, również ciągle wskaźnikowej, waloryzacji składek na dodatkowych subkontach w ZUS. Choć akurat w ich przypadku i tak pierwsza tego typu operacja przeprowadzona zostanie dopiero w przyszłym roku.

Konto plus subkonto


Zgodnie ze zmianami w systemie emerytalnym, wprowadzonymi w maju zeszłego roku, Polacy mają w ZUS-ie już nie tylko jedno, ale dwa konta, a tak dokładnie to jedno konto i jedno subkonto. W wyniku reformy emerytalnej przeprowadzonej przez rząd w 2011 r. do OFE nie trafia już 7,3% wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ale jedynie 2,3%. Pozostałe 5% pozostaje w ZUS i jest ewidencjonowane właśnie na specjalnym subkoncie, które wraz z kontem w OFE tworzy II filar polskiego systemu emerytalnego. W ZUS w ramach I filaru funkcjonuje oczywiście nadal dotychczasowe konto emerytalne, na które trafia niezmiennie 12,22% wymiaru składki.

Roczna waloryzacja: Jak i kiedy?


Środki finansowe, które ewidencjonowane są w ZUS na koncie podstawowym i na subkoncie, podlegają corocznej waloryzacji, która w obu przypadkach przeprowadzana jest od dnia 1 czerwca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota składek i odsetek zewidencjonowanych na tych rachunkach na dzień 31 stycznia roku, za który to jest przeprowadzana waloryzacja. O ile zatem w przypadku podstawowego konta emerytalnego czeka nas w tym roku waloryzacja za rok 2011, o tyle w przypadku subkonta już nie, bo składki trafiły na nie dopiero w czerwcu Pierwsza roczna waloryzacja składek zaewidencjonowanych na subkontach odbędzie się począwszy od tej za 2012 r., czyli nastąpi od 1 czerwca 2013 r.

Sama waloryzacja polega na pomnożeniu składek i odsetek zgromadzonych na tych kontach przez roczny wskaźnik waloryzacji, a w jej wyniku stan obu rachunków nie może ulec obniżeniu. Wskaźniki te różnią się jednak między sobą konstrukcją i są ogłaszane przez różne organy, choć zawsze w tym samym miejscu, czyli w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Różne roczne wskaźniki waloryzacji


Dla podstawowego konta w ZUS wskaźnik ten jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. Ogłasza go minister pracy i polityki społecznej w terminie do 25 maja. Podany w ubiegłym roku wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za rok 2010 wyniósł 103,98%.

Z kolei dla subkonta wskaźnik ten jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji i ogłasza go prezes GUS w terminie do 15 maja. Co prawda w listopadzie ubiegłego roku został już ogłoszony tzw. pierwszy wskaźnik waloryzacji rocznej środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS - w wysokości 107,65% -, ale posłużył on tylko do obliczenia ogłaszanego przez prezesa ZUS wskaźnika kwartalnego, na podstawie którego to zwaloryzowane zostaną składki tych osób, które to zdecydują się zacząć od bieżącego kwartału pobierać świadczenie emerytalne.

Marek Nienałtowski Marek Nienałtowski Główny ekonomista Domu Kredytowego NOTUS S.A.


Najnowsze analizy

  1. Trend spadkowy dalej utrzymany 2014-08-13

    Kolejny kwartał z rzędu wzrost wynagrodzeń i spadek średnich cen ofertowych wpływają na spadek obciążeń kredytowych. Przeciętna polska rodzina na spłatę zobowiązania zaciągniętego na zakup nowego mieszkania, przeznacza 27,32% swojego dochodu netto. Indeks Obciążenia Hipoteczenego (IOH) sporządzany przez Dom Kredytowy Notus utrzymuje się na rekordowo niskich poziomach i w ciągu roku spadł z poziomu 29,38%.

zobacz archiwum


Kontakt z doradca

- -

Porady Notusa

Co to jest Agent Transferowy?

Agent Transferowy obsługuje członków otwartego funduszu emerytalnego. Do jego zadań należy:

a) prowadzenie rejestru członków Funduszu,
b) rejestrowanie zawieranych umów i wyliczanie prowizji dla akwizytorów,
c) komunikowanie się z ZUS w sprawie ustalenia członkostwa danej osoby i skierowania do Funduszu strumienia środków wpłacanych do ZUS przez pracodawcę tej osoby,
d) otwieranie i prowadzenie rachunków członków Funduszu,
e) przeliczanie wpłaconych składek członków Funduszu na jednostki rozrachunkowe,
f) naliczanie opłat dla członków rezygnujących z Funduszu przed upływem 24 miesięcy od wpłaty pierwszej składki,
g) rozsyłanie, zgodnie z wymogami prawa, informacji do członków Funduszu o otwartych dla nich rachunkach w Funduszu, o otrzymanych wpłatach składek i wypłatach transferowych, o zgromadzonych jednostkach rozrachunkowych, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu oraz materiałów marketowych przygotowanych przez Towarzystwo,
h) przekazywanie Towarzystwu informacji dotyczącej zawieranych umów z członkami Funduszu, składek wpłaconych przez członków Funduszu oraz otrzymywanych przekazów transferowych,
i) archiwizowanie i zabezpieczanie przed utratą danych dotyczących Funduszu zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
j) dokonywanie wypłat transferowych, w przypadku przejścia członka Funduszu na emeryturę, do wskazanego przez członka Funduszu Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych,
k) wykonywanie na rachunkach bankowych Funduszu prowadzonych u Depozytariusza operacji finansowych w ramach otrzymanego od Towarzystwa upoważnienia i pod kontrolą Towarzystwa.

Co to jest Agent Transferowy?więcej


ponad 46 000 ofert, ponad 1300 inwestycji

Mieszkanie dla Młodych

Newsletter

NewsletterOkiem analityka

  • Trend spadkowy dalej utrzymany

    Kolejny kwartał z rzędu wzrost wynagrodzeń i spadek średnich cen ofertowych wpływają na spadek obciążeń kredytowych. Przeciętna polska rodzina na spłatę zobowiązania zaciągniętego na zakup nowego mieszkania, przeznacza 27,32% swojego dochodu netto. Indeks Obciążenia Hipoteczenego (IOH) sporządzany przez Dom Kredytowy Notus utrzymuje się na rekordowo niskich poziomach i w ciągu roku spadł z poziomu 29,38%. Trend spadkowy dalej utrzymany więcej

Aktualności Branżowe

Artykuły

  • Zdolność kredytowa stoi w miejscu

    Zdolność kredytowa od kilku miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Banki zaostrzają politykę, ale zmiany są mało znaczące. Różnice w relacji miesiąc do miesiąca wynikają przede wszystkim ze zmian wynagrodzenia przyjmowanego do liczenia zdolności. W praktyce kredytobiorcy nie powinni odczuwać większych zmian. Zdolność kredytowa stoi w miejscu więcej